Rada rodziców

Rada Rodziców reprezentuje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Rada Rodziców m.in.:

Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola oraz wybiera przewodniczącego.

W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor placówki, mając głos doradczy. Do udziału w posiedzeniu Rady Rodziców mogą być zapraszanie przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. Rada zbiera się co dwa miesiące.


Wpłaty na Radę można dokonywać jednorazowo we wrześniu, dwa razy w I półroczu we wrześniu i druga rata do 5 lutego lub miesięcznie zawsze do 5 każdego miesiąca. Dziękujemy serdecznie.


Konto Rady Rodziców:  61 8931 0003 0739 3627 2000 0001


Adres przedszkola:
    Przedszkole nr 343
    Ul. Warszawska 53
    02-495 Warszawa
Telefon:(22) 667 93 66
Witryna WWW:www.przedszkole343.waw.pl
Adres email:p343@edu.um.warszawa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013