Opłaty

ZMIANA OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU !!!

Stawka żywieniowa: 8 PLN / dzień
Opłata za pobyt dziecka po godz. 13:00: 1 PLN za każdą godz.

Zgłaszanie nieobecności do godz. 9:00 pisemnie u wychowawcy lub drogą mailową na adres kborowiecka@edu.um.warszawa.pl
W przypadku niezgłoszenia nastąpi naliczenie pełnej stawki za pierwszy dzień.

Opłaty za przedszkole należy wpłacać:

Nieuregulowane zaległości będą podlegały procedurze windykacji.

W celu uzyskania ulgi w opłatach za pobyt dziecka w przedszkolu prosimy Rodziców, którzy mają dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach lub żłobkach o składanie stosownego wniosku u Dyrektora Przedszkola nr 343.

Wnioski o zwolnienie lub obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wraz z oświadczeniem o dochodach brutto przypadających na jednego członka rodziny składamy u Dyrektora Przedszkola nr 343.

Składanie nieprawdziwych informacji skutkuje odpowiedzialnością karną.

Informacja dla rodziców przedszkolaków

Szanowni Państwo, 1 września 2013 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 13 czerwca o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827). Ustawa (zwana "przedszkolną") wprowadza m.in. nowe zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Od 1 września tego roku samorządy w całej Polsce zobligowane są do ustalenia nowych stawek opłat. Nie mogą one wynosić więcej niż 1 zł za godzinę.

Z ustawy wynika, że tylko taka opłata oraz opłata za wyżywienie mogą być pobierane od rodziców przez przedszkole. Każde publiczne przedszkole musi zapewnić bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Po tym czasie, przedszkole może organizować także inne zajęcia, ale nie może za nie pobierać dodatkowych opłat od rodziców.

W przedszkolach prowadzonych przez m.st. Warszawę rodzice mają zagwarantowany bezpłatny pobyt dziecka od chwili otwarcia przedszkola (zazwyczaj od godziny 6.30-7.00) do godziny 13.00. Jest to czas dłuższy niż obligatoryjne 5 godzin.

Po godzinie 13.00 w Warszawie rodzice za pobyt dziecka w przedszkolu zapłacą 1 zł za każdą kolejną godzinę Nie zmienią się zasady odpłatności za wyżywienie.

W sytuacji gdy przedszkola nie mogą pobierać dodatkowych opłat od rodziców, władze stolicy podjęły decyzję o sfinansowaniu z budżetu miasta dodatkowych zajęć. Każde dziecko w przedszkolu i oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej (prawie 50 tys. przedszkolaków), będzie mogło korzystać z dwóch zajęć dodatkowych tygodniowo w ramach opłaty 1 zł za godzinę. Największym zainteresowaniem rodziców cieszyły się dotychczas zajęcia rytmiki, języka angielskiego oraz gimnastyki korekcyjnej, dlatego właśnie one będą organizowane w pierwszej kolejności. Wykorzystując potencjał swoich nauczycieli lub zatrudniając dodatkowych z odpowiednimi kwalifikacjami, dyrektorzy będą mogli wzbogacić ofertę przedszkola. Takie rozwiązanie sprawi, że samorządowe przedszkola w Warszawie zapewnią optymalne warunki dla rozwoju dzieci.

Więcej informacji na: http://www.edukacja.warszawa.pl


Adres przedszkola:
    Przedszkole nr 343
    Ul. Warszawska 53
    02-495 Warszawa
Telefon:(22) 667 93 66
Witryna WWW:www.przedszkole343.waw.pl
Adres email:p343@edu.um.warszawa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013